Sep 23, 2020   8:58 p.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BMMD10129 - Multimedia Practicum II (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10129
Názov predmetu: Multimediálne praktikum II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

ABCD
E
FX
24,0 %
29,5 %
22,5 %12,5 %
8,0 %
3,5 %
 
Vyučujúci:
Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Mgr. art. Matúš Zajac (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: