Jul 10, 2020   4:31 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMD20218 - On-line Marketing (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20218
Názov predmetu:
On-line marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A
B
C
DEFX
47,6 %
26,2 %
26,2 %
0 %0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Marek Ševčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: