Apr 4, 2020   1:10 p.m.      Izidor        
University information system

Course syllabus BMMD20218 - On-line Marketing (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD20218
Názov predmetu: On-line marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Marek Ševčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: