Apr 5, 2020   9:49 a.m.      Miroslava        
University information system

Course syllabus SZS - Final State Examination (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: SZS
Názov predmetu: Štátna záverečná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 803

PVPNABCDE
52,6 %47,4 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: