Mar 29, 2020   2:17 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BIAX20031 - Analysis and Complexity of Algorithms (FI - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: BIAX20031
Názov predmetu: Analýza a zložitosť algoritmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: Ing. Ján Doboš (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: Ing. Ján Doboš


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: