Aug 4, 2020   9:27 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Course syllabus MIAX30013 - Fundamentals of object and proces modeling (FI - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MIAX30013
Názov predmetu:
Základy modelovania objektov a procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
CDEFX
66,7 %
33,3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: