Nov 21, 2019   6:11 a.m.      Elvíra        
University information system

Course syllabus MIAX30013 - Fundamentals of object and proces modeling (FI - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: MIAX30013
Názov predmetu: Základy modelovania objektov a procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
66,7 %33,3 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: