Oct 20, 2019   2:27 p.m.      Vendelín        
University information system

Course syllabus BEEX10259 - Taxation (FEP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX10259
Názov predmetu: Daňovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
2,0 %0 %13,7 %31,4 %43,1 %9,8 %
 
Vyučujúci: Ing. Ivona Ďurinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: