12. 8. 2020  16:33      Darina        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BEEX80320 - Comparative Economics (FEP - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX80320
Názov predmetu:
Komparatívna ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 745

AB
C
DEFX
29,0 %
20,7 %
20,7 %14,5 %
14,9 %
0,2 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: