Oct 22, 2019   11:25 a.m.      Sergej        
University information system

Course syllabus BEEX70260 - Development Economy (FEP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX70260
Názov predmetu: Rozvojová ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s problematikou ekonomického rozvoja, získať podrobnejšie vedomosti o rozvojových krajinách a ich problémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Ekonomický rast a rozvoj, základné kategórie a definícia pojmov. Subjekty svetového hospodárstva na základe stupňa rozvoja. Ekonomický rozvoj. Sociálny rozvoj. Teórie rozvoja. Všeobecná charakteristika skupiny rozvojových štátov. Prekážky rozvoja rozvojových štátov. Populácia a demografický rozvoj. Ľudské zdroje a ich úloha v rozvoji. Poľnohospodárstvo, potraviny, potravinová bezpečnosť, surovinové zdroje a rozvoj. Špecifiká vidieckeho rozvoja, urbanizácia. Chudoba a nerovnosť. Hospodárska politika a jej úloha v rozvoji. Obchodná politika a stratégie rozvoja. Finančný sektor v rozvojových krajinách. Zadlženosť rozvojových krajín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIPKOVÁ, Ľ A K. Ekonomika rozvojových štátov. 1st vyd. Bratislava: EKONÓM, 2005. 298 s. ISBN 80-225-2100-0.
TODARO, M P. -- SMITH, S C. Economic Development. Essex: Pearson - Addison Wesley, 2006.
MEIER, G M. -- RAUCH, J E. Leading Issues in Economic Development. 1st vyd. New York: Oxford University Press, 2005. 650 s. ISBN 0-19-517960-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1140

ABCDEFX
25,3 %18,7 %26,0 %16,3 %13,6 %0,1 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: