Mar 28, 2020   10:52 a.m.      Soňa        
University information system

Course syllabus BEEX20300 - Management Exercises (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX20300
Názov predmetu: Manažérske cvičenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a. kvalita vypracovaného strategického plánu 30 %
b. dochádzka 20 %
c. výsledky v ostrých simulačných hrách 20 %
d. powerpointová prezentácia 30 %
 
Výsledky vzdelávania:
Základným konceptom je cvičenie ekonomickej teórie prostredníctvom simulovaných ekonomických experimentov, lepšie porozumenie ekonomickým princípom a zákonitostiam trhovej ekonomiky, pochopiť prepojenie mikro a makroekonomiky a ich vzájomného ovplyvňovania až do úrovne ich priameho dopadu na ekonomické rozhodovanie firiem, získať skúsenosti z tímovej práce a procesu tímového rozhodovania, rozvíjať schopnosti študentov predvídaním následkov ich vlastných rozhodnutí.
 
Stručná osnova predmetu:
Výučba bude prebiehať v počítačovej miestnosti prostredníctvom programu TITAN. Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej si dva až osem tímov konkuruje na trhu vo výrobe a predaji Holo-generátorov. Ide o malé elektronické zariadenia (o veľkosti CD), ktoré ukazujú 3D holografické obrázky rôznych médií. Úlohou študentov je predstihnúť konkurenciu vo výške zisku, tržieb a podiele na trhu. Počas konkurenčného boja dáva Titan študentov príležitosti na zoznámenie sa s finančnými správami a ich interpertáciu. Konkurencia študentov podporuje ich premýšľanie o základných faktoroch výroby, marketingu a financovania vo vzťahu k ekonomickým princípom, o ktorých sa učia v ekonomických predmetoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRZNÁR, M. -- ŠINSKÝ, P. -- MARSINA, Š. Firemné plánovanie. 1st vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 259 s. ISBN 80-89393-04-6.
KITA, J. Marketing. 1st vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 411 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-327-3.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0.
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. 1st vyd. Bratislava: Iura Edition, 2009. 524 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-258-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 107

ABCDEFX
34,6 %27,1 %17,8 %15,9 %3,7 %0,9 %
 
Vyučujúci: Ing. Monika Sobeková Majková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2019
Schválil: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: