Sep 21, 2020   11:29 a.m.      Matúš        
University information system

Course syllabus BEEX20344 - Mathematics II. (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX20344
Názov predmetu:
Matematika II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: