Jul 6, 2020   8:50 a.m.      Patrik, Patrícia        
University information system

Course syllabus BEEX70262 - International Statistical Databases (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX70262
Názov predmetu:
Medzinárodné štatistické databázy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa najvýznamnejšími štatistickými súbormi dát poskytovaných medzinárodnými organizáciami a na tomto základe pochopiť štatistické informácie o vývoji svetovej ekonomiky z rôznych aspektov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vývoj svetového hospodárstva v uplynulých dekádach, rôzne prístupy k meraniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na národnej a medzinárodnej úrovni. Zber dát -- štatistické prehľady, úloha štatistických dát. Kvalita a medzinárodná porovnateľnosť štatistických dát. Úloha medzinárodných organizácií pri stanovovaní metodologických pravidiel pre zber štatistických dát. Štatistické programy OSN. Millenium Development Goals, COMTRADE, hospodárske, sociálne a demografické štatistiky, Human Development Report, World Development Report, štatistické údaje ILO -- LABORSTA, UNESCO štatistiky o výchove a vzdelávaní a pod. Pozornosť je venovaná tiež štatistickým údajom z portfólia WTO, OECD, FAO, EÚ a iných medzinárodných organizácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
-, -. World Development Report 2007. Washington D.C.: World Bank, 2007.
World development report 2008. Washington, D.C.: World Bank, 2007. 365 s. ISBN 978-0-8213-6807-7.
-, -. World Development Report 2009. Washington D.C.: World Bank, 2009.
-, -. EU Portrait 2007. Brussels: Eurostat, 2007.
WORLD BANK, -. Human Development Report 2007. Washington, D. C.: -, 2007.
WORLD BANK, -. Human Development Report 2008. Washington, D. C.: -, 2008.
WORLD BANK, -. Human Development Report 2009. Washington, D. C.: -, 2009.
OECD, -. Society at a Glance. Paris: -, 2007.
OECD, -. Manual on Statistics in International Trade in Services. Paris: -, 2007.

Odporúčaná:
Všetky zdroje sú dostupné prostredníctvom internetu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 264

A
B
C
D
EFX
29,2 %
39,4 %
23,1 %6,8 %
1,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: