Sep 27, 2020   3:02 a.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus BEEX60052 - International Marketing (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX60052
Názov predmetu:
Medzinárodný marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s problematikou medzinárodného marketingu, nadobudnúť schopnosť definovať marketingový mix firmy pri realizácii cezhraničných operácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Z nadnárodnej obchodnej činnosti nevyplývajú iba výzvy v súvislosti so zvláštnosťami rôznych národností, ale aj koordinačné problémy, ako úspešne zaobchádzať s rôznorodosťou zahraničných trhov pomocou sortimentu, ktorý možno usmerňovať a ovládateľnou marketingovou politikou. Predmet sa preto zameriava na otázky súvisiace s problematikou prieskumu zahraničného trhu, stratégiou vstupu na zahraničný trh a stratégiou v oblasti spracovania zahraničného trhu. Ako kľúčové sa javí správne vyhodnotenie spätnej väzby na výrobkový a výrobný program. Jadro poznatkov, ktoré študenti v predmete nadobudnú zahŕňa analytické pozorovanie trhu, schopnosť naplánovať prienik na trh, schopnosť pripraviť zámer na rozširovanie a intenzifikáciu spracovania trhu prostredníctvom správnej voľby jednotlivých zložiek marketingového mixu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALBAUM, G. -- DUERR, E. International Marketing and Export Management. 6th vyd. London: Pearson Prentice Hall, 2008. 706 s. ISBN 0-273-71387-6.
BERNDT, R. -- SANDER, M. -- ALTOBELLI, C. Internationales Marketing-Management. Berlin: Springer , 2005.
BALÁŽ, P. Medzinárodné podnikanie. 5th vyd. Bratislava: Sprint dva, 2010. 546 s. Economics. ISBN 978-80-89393-18-3.
URBAN, E. -- KOL, -. Medzinárodný marketing. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 1998.
ŠUPÍN, M. Medzinárodný marketing a obchod. -: TU, 2006. 214 s. ISBN 978-80-22816-22-9.
URBAN, E. Strategies of International Marketing. -: Ekonóm , 2006. ISBN 80-969532-2-2.
OECD, -. Removing Barriers to SME Access to International Markets. -: -, 2008. 214 s. ISBN 978-92-64-04024-3.

Odporúčaná:
ECE Statistical Division : http://www.unece.org/stats/econ/Welcome.html
E-TREND : http://www.etrend.sk/
Európska centrálna banka : www.ecb.int
Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Financial Times : http://www.usa.ft.com/
International Trade Centre UNCTAD/WTO: www.intracen.org
International Trade Commision: www.usite.gov
Ministerstvo financií SR: www.mfsr.sk
Národná banka Slovenska: www.nbs.sk
OECD : http://www.oecd.org/
Resources for Economists on the Internet: http://rfe.org
Svetová banka: www.worldbank.org
Štát USA: http://www.stat-usa.gov
Štatistický Úrad Slovenskej Republiky: http://www.statistics.sk
The Business Week: www.businessweek.com
The Economist: www.economist.com
The Export-Import-Bank: www.exim.gov
World Trade Organization : www.wto.org

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1666

A
B
C
D
E
FX
13,3 %
17,2 %
29,7 %
20,1 %
17,6 %
2,1 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Eduard Urban, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 12. 2019
Schválil:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 12. 2019.

Type of output: