Oct 20, 2019   1:55 p.m.      Vendelín        
University information system

Course syllabus BEEX10028 - Small and Medium-Size Enterprises (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX10028
Názov predmetu: Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
domáce zadania, zápočtová písomka
 
Výsledky vzdelávania:
Vysvetliť študentom osobitosti podnikania v malých a stredných podnikoch. Podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky na Slovensku a v zahraničí.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie malých a stredných podnikov a ich význam pre ekonomiku krajiny. Legislatívne, finančné a inštitucionálne prostredie pre rozvoj podnikania. Právne formy. Podpora podnikania. Riadenie a organizácia malých a stredných podnikov. Dane fyzických a právnických osôb. Zákonné poistenie podnikateľov. Odmeňovanie a financovanie v malých a stredných podnikoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2004.
KOPALOVÁ, H. Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: VŠE, 2004.
FOTR, J. -- DĚDINA, J. -- HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3rd vyd. Praha: EKOPRESS, 2003. 250 s. ISBN 80-86119-69-6.
DĚDINA, J. Základy maloochodního podnikání. In: Politická ekonomie. č. 4. -: Politická ekonomie, 1996.
BUJNOVÁ, D. -- CHODASOVÁ, A. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001.
BUJNOVÁ, D. Podnikanie v malých a stredných podnikoch – praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2001.

Odporúčaná:
Zákony – Občiansky zákonník, Živnostenský zákon, Nová daňová sústava a i.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 549

ABCDEFX
31,0 %21,3 %24,0 %13,3 %10,0 %0,4 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: