Jul 3, 2020   3:40 p.m.      Miloslav        
University information system

Course syllabus BEEX30343 - Business Practice I. (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX30343
Názov predmetu: Podnikanie v praxi I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: