Jul 5, 2020   7:09 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus BEEX80343 - Business Practice II. (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX80343
Názov predmetu: Podnikanie v praxi II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A
B
C
D
E
FX
97,5 %2,5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Ing. Marek Csabay, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: