Oct 24, 2020   8:34 p.m.      Kvetoslava        
University information system

Course syllabus BEEX80342 - Corporate Governance (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX80342
Názov predmetu: Vlastnícka správa spoločnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
CD
E
FX
43,2 %
35,1 %
18,9 %2,8 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 07. 11. 2019.

Type of output: