Jul 10, 2020   4:07 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMD20230 - Social Marketing (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20230
Názov predmetu:
Sociálny marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A
BCD
E
FX
47,8 %
52,2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Bc. Branislav Závodský (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
12. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 12. 06. 2019.

Type of output: