Sep 21, 2020   0:47 a.m.      Matúš        
University information system

Course syllabus BMMG30088 - Techniques and Procedures of Commercial Photography 2 (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG30088
Názov predmetu:
Techniky a postupy komerčnej fotografie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

A
B
C
D
E
FX
5,6 %44,4 %
44,4 %
5,6 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Peter Kubaľák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 10. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 10. 2019.

Type of output: