Jul 9, 2020   3:22 a.m.      Lujza        
University information system

Course syllabus BMMD20231 - Creation of Lifestyle Magazines (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD20231
Názov predmetu: Tvorba pre lifestylové časopisy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
C
D
E
FX
70,3 %
29,7 %
0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
13. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 13. 06. 2019.

Type of output: