Jul 10, 2020   5:16 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMG10218 - System and Typology of Media (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMG10218
Názov predmetu:
Systém a typológia médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A
B
C
D
EFX
16,7 %
38,1 %
33,3 %
11,9 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 13. 06. 2019.

Type of output: