Mar 29, 2020   1:17 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BIAX30018 - Advanced programming techniques (FI - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu: BIAX30018
Názov predmetu: Pokročilé programovacie techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
0 %0 %0 %50,0 %50,0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Erich Stark, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 29. 10. 2019
Schválil: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 29. 10. 2019.

Type of output: