Oct 19, 2019   8:10 a.m.      Kristián        
University information system

Course syllabus BEEX10023 - Banking (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX10023
Názov predmetu: Bankovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť študentov so základnými poznatkami o bankovom a finančnom sektore, finančných inštitúciách a ich predmete podnikania.
 
Stručná osnova predmetu:
Bankový systém, druhy bankových systémov. Úlohy bankového systému v ekonomike. Typy bánk a ich funkcie vo finančnom systéme. Centrálna banka a jej funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska. Komerčné banky. Komerčný bankový sektor v SR. Štruktúra aktív a pasív. Bankové produkty. Typy a funkcie účtov, bankové operácie. Úrokovanie. Platobné inštrumenty. Platobný styk. Zdroje bánk. Bankové obchody -- úvahy, bankové záruky, finančný leasing, faktoring, forfaiting. Cenné papiere. Bankový marketing. Riadenie likvidity banky. Riadenie rizík banky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3rd vyd. Praha: Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X.
SYNEK, M. Bankovní podniky. Praha: C.H. Beck, 2002.
SYNEK, M. Specifika bankovních podniků. Praha : VŠE, 1994.
REVENDA, Z. Komerční bankovnictví, Finanční deriváty. Praha : Management Press, 2000.
POLOUČEK, S. -- KOL, -. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. 476 s. ISBN 978-80-8078-305-1.

Odporúčaná:
E-TREND : http://www.etrend.sk/
Európska centrálna banka : www.ecb.int
Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Financial Times : http://www.usa.ft.com/
International Monetary Fund : http://www.imf.org
Národná banka Slovenska : www.nbs.sk
Slovenská banková asociácia: http://www.sbaonline.sk/sk/
Štatistický Úrad Slovenskej Republiky : http://www.statistics.sk

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 664

ABCDEFX
24,5 %19,0 %26,7 %14,2 %15,5 %0,1 %
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 17. 06. 2019.

Type of output: