Oct 19, 2019   6:28 a.m.      Kristián        
University information system

Course syllabus BEEX80356 - Economic geography (FEP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: BEEX80356
Názov predmetu: Hospodárska geografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Marianna Dudášová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 06. 2019.

Type of output: