May 31, 2020   2:08 a.m.      Petronela        
University information system

Course syllabus BEEX80355 - Food safety (FEP - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX80355
Názov predmetu:
Potravinová bezpečnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
DEFX
0 %
0 %
0 %
0 %
100,0 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 18. 06. 2019.

Type of output: