31. 3. 2020  12:11      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX10206 - Aktuálne otázky teórie a dejín práva (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX10206
Názov predmetu: Aktuálne otázky teórie a dejín práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský študíjny program, II. semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zvládnutie poznatkov obsiahnutých v odporúčanej literatúre, vypracovanie seminárnej práce na úrovni odborného článku
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu poskytnúť študentom orientáciu v aktuálnom vývoji odborov teórie a dejín práva, ako aj overenie ich pripravenosti pripraviť text na úrovni odborného článku..
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na problematiku právnych dejín Slovenska, na vývoj štátu a práva v 19. a 20. storočí, a dejiny verejného práva, na europeizáciu práva a právno-teoretických kontextoch, na dopady globalizácie pre oblasť práva, na kategóriu právneho pluralizmu v súčasnej Európe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2. vyd. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 s. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 12 s. ISBN 80-210-4182-X.
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska : (pracovné zošity). 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. 84 s. ISBN 80-7160-204-3.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. 2007. ISBN 978-80-87071-12-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
VEČEŘA, M. Europeizace práva a její právně teoretický kontext. 2007. 6 s. ISBN 978-80-87071-12-0.
VEČEŘA, M. -- MACHALOVÁ, T. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu : výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 227 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5171-3.
VEČEŘA, M. Globalizace práva jako právní proces. 2008. 8 s. ISBN 80-244-1906-0.
VEČEŘA, M. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. 2007. 12 s. ISBN 978-80-8095-024-8.
VEČEŘA, M. -- GERLOCH, A. -- SCHLOSSER, H. -- BERAN, K. -- RUDENKO, S. Teória práva. 3. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2009. 344 s. ISBN 978-80-89447-04-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
89,4 %9,1 %1,5 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: