31. 3. 2020  12:19      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20218 - Cirkevné právo (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20218
Názov predmetu: Cirkevné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský , druhý semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s právnou terminológiou katolíckej cirkvi, so základnými právnymi inštitútmi, s právnou úpravou v oblasti personálnej a organizačnej štruktúry, manželskoprávnych vzťahov a s právnym postavením Apoštolskej stolice. Na prednáškach bude venovaná pozornosť aktuálnym cirkevnoprávnym problémom ako napr. neplatnosť uzavretia manželstva, cirkevné súdnictvo, Vatikánska kúria, voľba pápeža, kňažstvo žien, atď... Pochopiť cirkevné právo nie je možné bez teologického základu, ktorý dáva "správny dych" kánonickým normám, a preto na prednáškach budú predstavené a objasnené aj niektoré základné teologické princípy.


 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene a pôsobnosť kánonického práva, 2. Všeobecné normy kánonického práva, 3. Hierarchická, územná a personálna štruktúra Katolíckej cirkvi (osobitne na Slovensku), 4. Riadiaca moc a cirkevné úrady v Katolíckej cirkvi, 5. Manželské právo Katolíckej cirkvi právny pohľad na manželstvo, (hmotné a procesné), 6. Sakramentálne právo, 7. Medzinárodné postavenie Apoštolskej stolice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRAJČÍ, J. Historické reflexie konfesijných vzťahov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006.
KRAJČI, J. Veľké tajomstvo. 1. vyd. Bratislava: PRESSFOTO, 1993. 228 s. ISBN 80-226-135-7.
NEMEC, M. Základy kánonického práva. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 249 s. Učebnice. ISBN 80-8078-130-3.
TRETERA, J. Konfesní a církevní právo. Praha: -, 1997.
HRDINA, A. Kanonické právo. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 436 s. ISBN 80-86432-26-2.
HRDINA, I A. Texty ke studiu konfesního práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 332 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1372-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

ABCDEFX
89,6 %10,4 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Jiří Bílý, Eqm., PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
JUDr. Pavol Judiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (zodpovedný za predmet)
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Július Kováč, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: