31. 3. 2020  12:46      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20207 - Dejiny právneho myslenia (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20207
Názov predmetu: Dejiny právneho myslenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce z vybraných tém.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s najvýznamnejšími etapami vývoja filozofického a právno- filozofického a politického myslenia od antiky až po súčasnosť, s vymedzením dominantných problémov ako je moc, právo, spravodlivosť, pravda, sloboda, rovnosť demokracia s akcentom na súčasné chápanie právneho myslenia a neutíchajúceho sporu prirodzeného a pozitívneho práva ( Alexy, Fuller, Dworkin, Hart)
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické informácie o právnej norme , zákonoch, spoločenských zmluvách, formách štátu, politických inštitúciách v dejinách právneho a politického myslenia, problém slobody, rovnosti, spravodlivosti, liberalizmu, komunitarizmu, demokracie a právneho štátu. Pozornosť sa venuje vzťahu práva a morálky, prirodzeného a pozitívneho práva, právneho realizmu, suverenite moci, právnemu utilitarizmu, spravodlivosti, slobode, rovnosti v občianskej spoločnosti, súčasným teóriám spravodlivosti, liberalizmu a komunitarizmu v demokracií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRSKOVÁ, A. Dějiny evropského politického a právního myšlení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 563 s. ISBN 80-86432-24-6.
KRSKOVÁ, A. Dejiny politickej a právnej filozofie.2011.
KRSKOVÁ, A. Štát a právo v európskom myslení. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2002. 496 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-89047-52-1.
CHOVANCOVÁ, J. -- VALENT, T. Základy filozofie pre právnikov. 2. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2002. 248 s. ISBN 80-7160-170-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Július Kováč, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: