31. 3. 2020  3:23      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20215 - Filozofia dejín (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20215
Názov predmetu: Filozofia dejín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie semestrálnej práce podľa výberu témy ich dizertačnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poukázať na chápanie dejín z historického hľadiska s akcentom na súčasné problémy filozofie dejín, konkrétne u Francisa Fucuyamu a Samuela Hantingtona a na ich víziu hybných síl súčasných dejín.
 
Stručná osnova predmetu:
Filozofiu dejín analyzujeme cez hodnoty slobody a rovnosti v súčasných demokraciách, poukazujeme na hybné problémy súčasných dejín, ktoré sa presúva na náboženský problém a národnooslobodzovacie hnutie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALENT, T. -- CHOVANCOVÁ, J. Kapitoly z filozofie dejín. 2. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2001. 159 s. Učebné texty Právnickej fakulty UK. ISBN 80-7160-143-8.
VALENT, T. -- CHOVANCOVÁ, J. Texty z dejín právnej filozofie. 1. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2006. 374 s. Svetová a domáca jurisprudencia. ISBN 80-7160-208-6.
CHOVANCOVÁ, J. -- VALENT, T. Základy filozofie pre právnikov. 2. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2002. 248 s. ISBN 80-7160-170-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
druhý semester
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

ABCDEFX
97,7 %2,3 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Július Kováč, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: