31. 3. 2020  4:30      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20208 - Logika pre právnikov (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20208
Názov predmetu: Logika pre právnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce a jej prezentácia v kolokviu.
 
Výsledky vzdelávania:
Základným cieľom výučby v predmete Logika je nadobudnutie základných znalostí a zručností z logiky. Ide najmä o základy výrokovej a predikátovej logiky a logickej argumentácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet logiky. Logická analýza jazyka. Základy výrokovej logiky. Dôsledkové vzťahy vo výrokovej logike. Tabuľková metóda overovania správnosti úsudku. Základy predikátovej logiky. Logika tried a vzťahov. Grafická metóda overovania správnosti úsudku. Logická argumentácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLOMEK, J. Formálna logika . Bratislava : Akadémia Policajného zboru , 2003.
HOLOMEK, J. Logika. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007.
HOLLÄNDER, P. -- KNAPP, V. Aplikácia logiky v právnom myslení. Bratislava: PF Univerzity Komenského, 1992.
GAHÉR, F. Logika pre každého. 3. vyd. Bratislava: IRIS, 2003. 430 s. ISBN 80-89018-54-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 109

ABCDEFX
46,8 %38,5 %12,8 %1,9 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. (zodpovedný za predmet)
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: