31. 3. 2020  3:18      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX10202 - Právna veda - teória a metodológia I. (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX10202
Názov predmetu: Právna veda - teória a metodológia I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský študíjny program, I. semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zvládnutie poznatkov obsiahnutých v odporúčanej literatúre, prezentácia metodologického spracovania prameňov k téme dizertačnej práce, ako aj metodológie prípravy a vypracovania dizertácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie poznatkov obsiahnutých v odporúčanej literatúre, prezentácia metodologického spracovania prameňov k téme dizertačnej práce, ako aj metodológie prípravy a vypracovania dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Tvorba práva, druhy normotvorných procesov, právna úprava normotvorby, zákonodarná iniciatíva a subjekty legislatívneho procesu, štádia legislatívneho procesu, rokovanie o návrhoch zákonov na úrovni parlamentu, prezident republiky a zákonodarný proces, promulgácia právnych predpisov, rozhodovanie ústavného súdu o súlade právnych predpisov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KELSEN, H. Všeobecná teorie norem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 470 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická. ISBN 80-210-2325-2.
HOLLÄNDER, P. -- KNAPP, V. Aplikácia logiky v právnom myslení. Bratislava: PF Univerzity Komenského, 1992.
KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.
ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009. 171 s. Exempla Iuris. ISBN 978-80-8101-062-0.
CHOVANCOVÁ, J. Právne normy - ich účinnosť a pojem platnosti práva u Roberta Alexyho. Právo a jeho prostredie. 2011. s. 260--266. ISBN 978-80-8095-072-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
91,0 %7,5 %1,5 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: