31. 3. 2020  3:31      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX10203 - Právna veda - teória a metodológia II. (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX10203
Názov predmetu: Právna veda - teória a metodológia II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský študíjny program, II. semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zvládnutie poznatkov obsiahnutých v odporúčanej literatúre, prezentácia metodologického spracovania prameňov k téme dizertačnej práce, ako aj metodológie prípravy a vypracovania dizertácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie poznatkov obsiahnutých v odporúčanej literatúre, prezentácia metodologického spracovania prameňov k téme dizertačnej práce, ako aj metodológie prípravy a vypracovania dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
 Vedecká propedeutika (pojem právnej vedy, jazyk, metóda a predmet právnej vedy, metódy vedeckého poznania, vývoj vedy, vedecké otázky, štrukturovanie vedeckej práce, práca s odbornou literatúrou).
 Teória a filozofia práva v dielach kľúčových predstaviteľov právneho myslenia: vývoj a zmeny paradigiem teoretického právneho myslenia, vzťah iusnaturalizmu a iuspozitivizmu, právna argumentácia (teória právneho dokazovania, interpretácia práva a právna hermeneutika, aplikácia práva ako hermeneutická špirála).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNAPP, V. -- GERLOCH, A. Logika v právním myšlení. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 230 s. ISBN 80-86432-02-5.
KNAPP, V. Tvorba práva a její současné problémy. 1. vyd. Praha: LINDE, 1998. 462 s. ISBN 80-7201-140-5.
KNAPP, V. Vědecká propedeutika. Bratislava: Vyd. odd. Právnická fakulta UK, 1993. 252 s.
HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
89,2 %10,8 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: