31. 3. 2020  12:00      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20708 - Sociológia práva (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20708
Názov predmetu: Sociológia práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce z vybranej témy.
 
Výsledky vzdelávania:
Zlepšenie profesijných zručností absolventov odboru pri štúdiu právnych otázok. Poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov zo sociológie práva, jej histórie, pojmového a metodologického aparátu a najnovších vedeckých poznatkov. Oboznámiť ich s aktuálnymi sociálno-právnymi problémami súčasnej spoločnosti a naučiť ich využívať sociologické poznatky, metódy a techniky pri analýze právnych problémov
 
Stručná osnova predmetu:
Sociologický prístup k právu. Vznik a vývoj sociológie práva, jej smery, hlavní predstavitelia. Sociálne funkcie a disfunkcie práva. Efektívnosť práva. Právo a neprávne normatívne systémy. Tradičná, moderná, postmoderná spoločnosť a právo. Sociálna štruktúra, nerovnosti, exklúzia a právo. Subkultúry. Anómia. Sociálna deviácia a sociálna kontrola. Sociálna patológia a právo. Právna komunikácia. Právne vedomie – pojem, štruktúra, skúmanie. Právna socializácia. Moc a právny štát. Legalita a legitimita. Právo, organizácia, byrokracia. Právnická profesia. Systémový prístup k právu. Sociologicko-právny výskum
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VEČEŘA, M. -- URBANOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 205 s. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-2105-064-8.
URBANOVÁ, M. -- VEČEŘA, M. Základy sociologie práva. Brno: Doplněk, 1996.
BAKOŠOVÁ, E. Sociálna psychológia pre právnikov. 1. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2001. 111 s. ISBN 80-7160-155-1.
VACULÍKOVÁ, N. -- BAKOŠOVÁ, E. Základy sociológie práva. Bratislava: PF Univerzity Komenského, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
95,9 %4,1 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. (zodpovedný za predmet)
JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: