31. 3. 2020  4:54      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20212 - Svetové právne systémy (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20212
Názov predmetu: Svetové právne systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský študíjny program, II. semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odborná esej na zvolenú tému (80 % hodnotenia, 20 % v aktivite na seminároch a prednáškach, príprave referátov a PP prezentácie)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet venuje pozornosť jednotlivým typom právnych systémov v súčasnom svete a ich geografickému rozlíšeniu. Poskytuje jednak ich všeobecnú charakteristiku, jednak osobitný pohľad na najrozšírenejšie právne systémy /systém európskeho kontinentálneho práva, systém common law, islamský právny systém, atď./ Dôraz bude kladený na vystihnutie jednotlivých špecifík v komparácií právnych systémov.
Jeho cieľom je poskytnúť študentom základné poznatky z oblasti porovnávacieho výskumu a významu komparatívnych metód štúdia práva, ako aj v základných procesoch právnych systémov. Študent získa orientáciu v signifikantných rozdieloch a spoločných prvkoch veľkých právnych systémov súčasného sveta, ako aj schopnosť aplikácie rozličných metód výkladu a porovnávania právnych inštitútov súčasnosti

( k doktorandom navyše: Doktorandský adept bude schopný identifikácie prameňov a teoreticko-aplikačnej metodiky práce za účelom hlbšieho skúmania svetových právnych systémov. Poskytne sa mu základ vedeckej práce založenej na analýze charakteru, vlastností a praktického významu štúdia a komparácie právnych systémov súčasnosti)
 
Stručná osnova predmetu:
1. Porovnávacia právna veda – úvod do štúdia. História právnej komparatistiky. Porovnávanie práva– predmet a predpoklady. Metódy právnej komparatistiky. Osobitné hľadiská porovnávania. Druhy porovnávania. Ciele a úlohy porovnávacej právnej vedy.
2. Triedenie práva. Unifikácia, harmonizácia a aproximácia práva.
3. Porovnávanie v oblasti verejného práva – ústavnoprávna komparatistika, komparatistika v oblasti civilného a trestného práva, metodika
4. Súkromnoprávna komparatistika. Veľké právne systémy. Kontinentálny právny systém – pojem, charakteristika, vývoj, členenie.
5. Štruktúra kontinentálneho právneho systému. Miesto slovenského práva v kontinentálnom právnom systéme, ako aj v historickom kontexte, socialistický právny systém
6. Angloamerický právny systém – charakteristika, okruhy. Anglické právo.
7. Právo USA.
8. Právo Kanady a Austrálie. Právo Indie. Islamský právny systém – charakteristika, členenie.
9. Židovské právo, vybrané právne inštitúty, existencia civilného a náboženského ponímania práva
10. Islamský právny systém – pramene, charakteristické inštitúty. Modernizácia islamského práva.
11. Právo Ďalekého východu, osobitne Čínske a japonské právo
12. Africké právo. Zmiešané právne poriadky. Právo EÚ.
13. Repetitórium

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUŠKOVIČ, I. Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: PF UK , 1997.
ŠTEFANOVIČ, M. -- KÁLESNÁ, K. -- HRUŠKOVIČ, I. Svetové právne systémy. Bratislava: PF UK , 1996.
SORBY, K. Arabi, islám a výzvy modernej doby. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. 234 s. ISBN 978-80-8095-009-5.
LYSÝ, J. Dejiny politického myslenia (staroveký Blízky Východ, antika, Čína, India, Islam). Bratislava: UK, 2006.
NOVOTNÝ, A. Teorie a praxe mezinárodních vztahů. 3. vyd. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2011. 480 s. ISBN 978-80-89447-37-4.
JEŽKOVÁ, R. Štefanovič, M.: Svetové právne systémy : (právna komparatistika).2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

ABCDEFX
86,8 %13,2 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: JUDr. Andrea Erdösová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: