31. 3. 2020  4:40      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BPPX20901 - Základy vysokoškolskej pedagogiky (FP - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: BPPX20901
Názov predmetu: Základy vysokoškolskej pedagogiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Prvý semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Viesť doktorandov k osvojeniu teoretických poznatkov, metodologických a metodických postupov uplatňovaných vo vzdelávaní a výchove študentov na vysokých školách. Na tomto základe vytvoriť u doktorandov predpoklady pre ich uplatnenie vo vyučovacom procese na vysokých školách.
Samostatnou tvorivou pracou doktorandov rozšíriť ich vedomosti o moderných koncepciách výučby, ktorých uplatňovaní zabezpečuje v jednote osvojovanie vedomostí, rozvoj intelektuálnych spôsobilosti a osobnostných vlastností študentov na vysokých školách.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet pedagogiky, jej základné kategórie. Vzťah pedagogiky k iným vedám. Miesto a úlohy vysokoškolskej pedagogiky v systému. pedagogických vied. Funkcie výchovy v rozvoji osobnosti študenta. Cieľ a obsah výchovy a vzdelávania na vysokej škole a jeho konkretizácia. Podstata a charakteristika vyučovacieho procesu. Spoločenské a teoretické základy vyučovacieho procesu. Princípy vyučovacieho procesu. Organizačné formy, metódy a prostriedky vyučovania na vysokej škole. Modernizácia vyučovania. Riadenie samostatnej práce študentov učiteľom. Skúšania a hodnotenie študentov. Osobnosť vysokoškolského učiteľa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETTY, G. Moderní vyučovaní. Portál : Praha, 2004. 380 s.
MAFFOVA, I. -- PLESCHOVÁ, G. Ako kvalitne učiť. Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. Bratislava: Asociácia doktorandov Slovenska, 2007.
PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS , 1997.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál , 2002.
ŠVEC, Š. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998.
TUREK, I. Základy didaktiky vysokej školy. Bratislava : STU , 2006.
TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania . Bratislava: MC, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

ABCDEFX
60,3 %24,4 %12,8 %2,5 %0 %0 %
 
Vyučujúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 11. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 07. 11. 2019.

Typ výstupu: