9. 4. 2020  23:05      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP10120 - Odborná komunikácia v anglickom jazyku II. (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP10120
Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár4 hod. týždenne / 48 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- aktivita, priebežný gramatický test, prezentácia v power point (40%)

V závere semestra:
- Ústna skúška z vybraných tém zo psychológie (60%)

Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavených a zistených na skúške. Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz rozvíja odbornú komunikáciu v anglickom jazyku prostredníctom prehlbovania dosiahnutých jazykových zručností ako aj ďalších kompetencií dôležitých pre štúdium, profesionálny rast a mobilitu študentov univerzity. Prostredníctvom práce s odbornými textami v anglickom jazyku a ďalšími autentickými materiálmi napomáha tiež rozširovať odborné znalosti v relevantnej akademickej disciplíne – psychológii.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Grammar review – passive voice
2. Memory
3. Grammar review – sequence of tenses
4. Dreams
5. Grammar review – wish sentences
6. Psychology research methods
7. Grammar review – past form of modal verbs
8. Psychology of Happiness
9. Grammar review – ing/to infinitive?
10. Humanistic, cognitive, biological psychology
11. Students’ presentations
12. Students’ presentations
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
O DELL, F. -- MCCARTHY, M. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008.
SEAL, B. Academic Encounters. Human Behavior. (Reading, Study Skills and Writing). Cambridge: CUP, 2008.
O DELL, F. -- MCCARTHY, M. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008.
SHORT, J. English for Psychology in Higher Education Studies. Student's Book. Reading: Garnet Publishing, 2010.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 572

ABCDEFX
39,3 %24,0 %16,6 %11,7 %7,7 %0,7 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: