Mar 31, 2020   11:33 p.m.      Benjamín        
University information system

Course syllabus BMMM10029 - Media Creation VII (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMM10029
Názov predmetu: Mediálna tvorba VII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 165

ABCDEFX
37,0 %29,1 %19,4 %9,1 %3,0 %2,4 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 10. 2019
Schválil: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 14. 10. 2019.

Type of output: