Sep 23, 2020   7:57 p.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BMMM10029 - Media Creation VII (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10029
Názov predmetu:
Mediálna tvorba VII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 191

ABC
D
E
FX
39,3 %
31,4 %16,8 %
7,9 %
2,6 %
2,0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 10. 2019
Schválil: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 14. 10. 2019.

Type of output: