Mar 29, 2020   4:18 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90108 - Management of Marketing Communication (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90108
Názov predmetu: Manažment marketingovej komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
58,6 %17,2 %17,2 %7,0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. Ing. Helena Labská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: doc. Ing. Helena Labská, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: