Mar 29, 2020   4:52 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90112 - Marketing of Culture (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90112
Názov predmetu: Marketing kultúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Marketingový prístup k jednotlivých oblastiach kultúry -- seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Podať podstatné informácie o marketingu kultúry v trhovej ekonomike. Poukázať na rozdiely medzi produktovým marketingom a marketingom umenia. Analyzovať vhodnosť marketingových nástrojov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Klasifikácia kultúrnych segmentov vo vzťahu k uplatňovanému marketingovému prístupu
2.Marketingové prostredie kultúrnych organizácií
3.Externé marketingové mikroprostredie kultúrnych organizácií.
4.Marketingový výskum v kultúre. Marketingový mix kultúrnych organizácií.
5.Marketingová komunikácia kultúrnych organizácií.
6.Komunikačný mix.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TAJTÁKOVÁ, M. -- VASIĽOVÁ, D. -- BARTALOS, P. Marketing kultúry. 1st vyd. Bratislava: Eurokódex, 2010. 260 s. ISBN 978-80-89447-29-9.
COLBERT, F. Marketing Culture and the Arts. Montreal: Morin, 2004.
O SULLIVAN, C. -- HILL, E. -- O SULLIVAN, T. Creative Arts Marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann , 1995.
SCHEFF, J. -- KOTLER, P. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Boston: Harvard Business School Press, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: