Mar 29, 2020   5:12 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90102 - Methodology Marketing Research (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90102
Názov predmetu: Metodológia marketingového výskumu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt marketingového výskumu
 
Výsledky vzdelávania:
Priniesť nový pohľad na využitie kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód výskumu v aplikácii na rôzne oblasti marketingového výskumu s poukázaním na limity jednotlivých metód a techník.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Oblasti skúmania v marketingovom výskume.
2.Metódy kvantitatívneho výskumu a výberové zisťovanie.
3.Metódy kvalitatívneho výskumu.
4.Limity a možnosti marketingového výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZEL, R A K. Moderní marketingový výzkum. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
RICHTEROVÁ, K. Prieskumy pre marketingový manažment. [S.l.]: SOFA, 2009. 377 s. ISBN 978-80-89033-66-9.

Odporúčaná:
Adams,K., Brace, I. : An Introduction to Market and Social Research Planning and Using ResearchTools and Techniques. Kogan : Page, 2006.
Churchill, G. A., Jr. – Iacobucci, D.: Marketing Research. Methodological Foundations. South-Western : Thomson Learning, 2002.
Stone, M., Bond, E., Foss, B.:Consumer Insight: How to Use data and market Research to Get to Your Consumer. Kogan : Page, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
58,6 %15,5 %17,2 %3,4 %1,7 %3,6 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: