Mar 29, 2020   5:22 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90125 - Methodology Marketing Research (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90125
Názov predmetu: Metodológia marketingového výskumu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: