Mar 30, 2020   2:23 p.m.      Vieroslava        
University information system

Course syllabus BMMX90109 - Social Psychology in the Media and Marketing (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90109
Názov predmetu: Sociálna psychológia v médiách a marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť, aktívne participovanie na výučbe
 
Výsledky vzdelávania:
Poukázať na možnosti aplikácie poznatkov sociálnej psychológie v oblasti médií a v marketingovej komunikácii v súvislosti s riešením problémov aktuálneho sociálneho prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Socializácia
2.Spoločenská a kultúrna determinácia
3.Postoje
4.Sociálne správanie
5.Osobnosť v sociálnom systéme
6.Sociálna komunikácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOL, -. -- KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. Bratislava: UK, 2004.

Odporúčaná:
Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. M.: Social Psycholgy, media and Reserch Update. Prentice Hall, 2003.
Brewer, M. B., Hewstone, M.: Applied Social Psychology. Blackwel Publishing, 2004.
Sadava, S. W., McCreary, D.: Applied Social Psychology. Prentice Hall

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: