Sep 27, 2020   5:07 a.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus BMMX90131 - Social Psychology in the Media and Marketing (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMX90131
Názov predmetu:
Sociálna psychológia v médiách a marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: