Mar 29, 2020   5:08 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90107 - Consumer Behavior (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90107
Názov predmetu: Spotrebiteľské správanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na seminári, prehľad v literatúre
 
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie správaniu sa spotrebiteľa v širšom rámci ponímania (spotrebiteľ tovarov, služieb, produktov ľudskej činnosti nehmotnej podstaty- politika, kultúra, médiá, sociálne služby...). Kultúrny rámec spotrebiteľského správania, vplyvy sociálneho prostredia, pochopenie motivácie, postojov a hodnôt, psychických procesov, ktoré sú dôležité v spotrebiteľskom správaní. Analýza spotrebiteľského správania sa v rôznych spotrebiteľských skupinách.
 
Stručná osnova predmetu:
1.História a dôvody štúdia predmetu. Situačné faktory vplyvu na spotrebiteľské správanie
2.Vplyv kultúry, hodnôt, tradícií, tabu, jazyka a regionálnych špecifickostí na správanie sa spotrebiteľov
3.Spotrebiteľská demografia, subkultúry, sociálna stratifikácia. Skupiny a ich dosah na rozhodovanie o spotrebe. Difúzny proces v skupine.
4.Rodina a jej význam vo formovaní spotrebiteľského správania.
5.Interné faktory spotrebiteľa. Potreby, hierarchia potrieb, motivácia a vznik motívov. Motivačný výskum
6.Osobnosť spotrebiteľa, teórie osobnosti a ich aplikácie do spotrebiteľského správania.
7.Postoje, ich charakteristiky a komponenty. Zmena a ovplyvňovanie spotrebiteľských postojov a meranie postojov.
8.Životný štýl a jeho miesto v skúmaní správania spotrebiteľov.
9.Segmentácia spotrebiteľov
10.Percepcia a spracovanie informácií. Učenie a zainteresovanosť spotrebiteľa. Typy učenia a ich použitie v komunikácii so spotrebiteľom
11.Nákupné rozhodovanie spotrebiteľa. Ponákupné správanie. Spokojnosť po nákupe, postnákupná dizonancia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHIFFMAN, L G. -- KANUK, L L. Nákupní chování. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2004. 633 s. ISBN 80-251-0094-4.
CLEMENTE, M. Slovník marketingu. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2004. 378 s. ISBN 80-251-0228-9.
KOUDELKA, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997. 191 s.
MOWEM, J C. Consumer Behaviour. New York: Macmillan Bublishing Company, 1990.
PETER, J P. -- OLSON, J C. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. Burr Ridge, IL 1993: Irwin , 1993.
VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s. ISBN 80-247-0393-9.

Odporúčaná:
RICHTEROVÁ, K. a kolektív: Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. 258 s. ISBN 978-80-225-2931-0

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
88,9 %7,4 %1,9 %0 %0 %1,8 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Ing. Janka Kopaničová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: