Mar 29, 2020   5:44 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90003 - Theory of Marketing Management (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90003
Názov predmetu: Teória marketingového manažmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška6 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 9
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
spracovanie vybraných téz z oblasti teórie marketingového manažmentu
 
Výsledky vzdelávania:
Objasniť teoretické aspekty a diskusie o marketingovej vede s dôrazom na strategický marketingový proces, poradenské prístupy a koncepcie.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Vývojové tendencie marketingového manažmentu.
2.Kritika operatívnej a strategickej marketingovej koncepcie.
3.Porterova teória konkurencie.
4.Koncepcie marketingových stratégií I. Ansoffa ako východisko pre vznik marketingového manažmentu.
5. Poradenské prístupy ku vzniku a vývoju portfóliových modelov a koncepcií.
6. Hodnotový reťazec -- prekonanie úzkeho zamerania marketingového manažmentu ako nástroja distribučnej politiky a predaja.
7. Levittov prínos k stratégii internacionalizácie. Koncepcie strategických zmien.
8. ntegrované prístupy ku strategickým alianciám ako novej výzve pre marketingový manažment.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. Marketing management. Victoria Publishing: Praha, 1992.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.

Odporúčaná:
Asoff, H.I.: Implanting Startegic Management. Englewood Cliffs, 1984.
Porter, M. E.: Konkurenční výhoda. Prah a: Victoria Publishing, 1995.
Walker, O. C., Boyd, H. W., Larréché, J. C.: Marketing Strategy. New York, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

ABCDEFX
93,5 %6,5 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: