Mar 29, 2020   5:57 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90005 - Theory Ads (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90005
Názov predmetu: Teória reklamy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov: 9
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminární práce
 
Výsledky vzdelávania:
Podrobně seznámit studenty se základními přístupy v teorii reklamy
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základní modely fungování reklamy -- vnímání a zpracování reklamního sdělení, rozhodování příjemce sdělení, kognitivní, emotivní a konativní procesy, hierarchické modely, ELM model, matice FCB, Rossiter-Percy, model faset MDM atd.
2.Neurologický přístup k fungování reklamy. Slabá a silná teorie reklamy
3.Vyhodnocení účinnosti -- indikátory efektivity reklamy, jejich výpočet a použití v praxi, fazety efektivity (emoce, kreativita, podpora osobnosti a celebrity, srovnávací reklama, hudba, humor atd.)
4.Strategické plánování reklamy (reklamní cíle, role reklamy v budování značky, segmentace, positioning a reklama, kreativní reklamní strategie -- apel, formát, informační obsah, provedení).
5.Zahraniční reklama -- standardizovaná reklama, národní kultura a reklama (Hofstede, Schwartz, projekt Globe a jejich využití v reklamní strategii), strategie adaptace, lokalizace.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TELLIS, G J. Reklama a podpora prodeje. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 620 s. Profesionál. ISBN 80-7169-997-7.

Odporúčaná:
Fill, Ch., Marketing Communications – engagement, strategies and practice. Prentice Hall, 2005.
Světlík, J. O podstatě reklamy. Eurokódex Bratislava 2012 Pelsmacker, Geuns, Bergh. Marketingová komunikace. Grada Publishing a.s., Praha 2009

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABCDEFX
73,6 %25,0 %1,4 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: