Mar 29, 2020   6:07 p.m.      Miroslav        
University information system

Course syllabus BMMX90119 - Theory Ads (FM - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMX90119
Názov predmetu: Teória reklamy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
16,7 %33,3 %33,3 %0 %16,7 %0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 12. 2019
Schválil: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 04. 12. 2019.

Type of output: