12. 8. 2020  16:35      Darina        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MV2404 - Current Issues of the World Economy (FP - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu:
MV2404
Názov predmetu: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Typ výstupu: