Sep 23, 2020   1:43 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus P4208 - The Law of Civil Wrongs (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu:
P4208
Názov predmetu:
Civilné deliktné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
BCDE
FX
0 %0 %25,0 %25,0 %50,0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: