Jul 5, 2020   7:06 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus MV2113 - International Economic Relations (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu:
MV2113
Názov predmetu:
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: