Jul 5, 2020   6:31 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus MV3004 - World Economy (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu:
MV3004
Názov predmetu:
Svetová ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A
B
CDEFX
0 %
0 %
20,0 %
0 %80,0 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: